Εγγραφή στο Μητρώο

Η δράση θα είναι ανοιχτή σε όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους με ισότιμους όρους.

Η διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης ενός τηλεπικοινωνιακού παρόχου περιγράφεται παρακάτω:

Ο χρήστης, αφού αποδεχθεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση, δημιουργεί λογαριασμό στο Πληροφοριακό Σύστημα, δηλώνοντας το επιθυμητό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης και συμπληρώνοντας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία [λ.χ. επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου, e-mail, είδη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για τα οποία κατέχει σχετικές Άδειες Παροχής από την ΕΕΤΤ (σταθερή ευρυζωνική, κινητής τηλεφωνίας), αν είναι δικαιοπάροχος (Franchisor), δηλαδή το κεντρικό ενός δικτύου δικαιόχρησης (Franchise)].

Κατά την εγγραφή του δηλώνει, επίσης, εάν επιθυμεί να συμμετέχουν αυτόματα όλα τα υφιστάμενα συμβόλαια ευρυζωνικής σταθερής ή κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης με συνδρομητές/δικαιούχους της δράσης, τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές της παραγράφου 5.1. του Οδηγού της Δράσης. Σε αντίθετη περίπτωση, για τον συγκεκριμένο τηλεπικοινωνιακό πάροχο, θα συμμετέχουν στη δράση μόνο τα νέα, εγκεκριμένα στο πλαίσιο του προγράμματος πακέτα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του και όχι οι υφιστάμενες συνδέσεις.

Μετά την εγγραφή του το σύστημα αποστέλλει οδηγίες ενεργοποίησης του λογαριασμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail που δηλώθηκε.

Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει την ενεργοποίηση, θα μπορεί δίνοντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που επέλεξε, να εισέλθει στο λογαριασμό του και να υποβάλει αίτηση συμμετοχής.

Με την είσοδό του, θα του ζητηθεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο της δράσης επισυνάπτοντας ηλεκτρονικά τα εξής έγγραφα:

 

  • Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο βεβαίωση συμμετοχής που εξάγεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα. Σε περίπτωση υπογραφής από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είναι απαραίτητη η προσκόμιση της σχετικής εξουσιοδότησης.
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του νόμιμου εκπροσώπου του τηλεπικοινωνιακού παρόχου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου που υπογράφει την ως άνω βεβαίωση.
  • Πιστοποιητικό ή βεβαίωση από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ότι:

 

έχει χορηγηθεί στην εταιρία από την ΕΕΤΤ γενική άδεια για την παροχή των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο τις οποίες ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος έχει δηλώσει ότι μπορεί να παρέχει και

ότι τελεί η άδεια αυτή μέχρι σήμερα σε ισχύ.

Τα στελέχη της ΕΔΕΤ Α.Ε που θα αναλάβουν την πιστοποίηση των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, αφού ελέγξουν την εγκυρότητα των ως άνω εγγράφων, θα πιστοποιήσουν τα στοιχεία του τηλεπικοινωνιακού παρόχου στο Πληροφοριακό Σύστημα. Ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος θα ενημερώνεται αυτόματα με σχετικό επιβεβαιωτικό e-mail που θα αποστέλλει το σύστημα.

Μετά την πιστοποίησή του ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος θα δύναται να χρησιμοποιήσει όλες τις λειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος που τον αφορούν (ενδεικτικά: δημιουργία και διαχείριση προσφορών, δημιουργία και διαχείριση παραγγελιών, ανάρτηση τιμολογίων, άντληση στοιχείων και  εκτέλεση ενεργειών μέσω web services).

Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι που εντάχθηκαν στο Μητρώο της δράσης κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 και 2017-2018 δεν χρειάζεται να επαναλάβουν τη διαδικασία εγγραφής-πιστοποίησης. Ένας τηλεπικοινωνιακός πάροχος, της παραπάνω κατηγορίας, που δεν επιθυμεί να συμμετέχει στη δράση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τη δράση, μέχρι την 05/11/2018.