Πληρωμή

Η ΕΔΕΤ ΑΕ θα καταβάλει σε κάθε τηλεπικοινωνιακό πάροχο το αντίτιμο της αξίας του κουπονιού για την ευρυζωνική σύνδεση που έχει λάβει ο κάθε δικαιούχος.

Η αρμόδια ομάδα της ΕΔΕΤ ΑΕ ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων των δελτίων παραγγελίας, των τηλεπικοινωνιακών συμβολαίων, των παραστατικών και των δικαιολογητικών πληρωμής που υποβάλλουν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, καθώς και την τήρηση των επιμέρους όρων της δράσης ανά δικαιούχο.

Προϋπόθεση για την έναρξη των πληρωμών σε κάθε τηλεπικοινωνιακό πάροχο είναι η παραλαβή από την ΕΔΕΤ ΑΕ των εντύπων Δελτίων Παραγγελίας και δικαιολογητικών που πιστοποιούν τη συμμετοχή του δικαιούχου στη δράση.

Οι πληρωμές θα γίνονται από την ΕΔΕΤ ΑΕ στον τραπεζικό λογαριασμό, που ο κάθε τηλεπικοινωνιακός πάροχος έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης.

Όλα τα παραστατικά που θα εκδώσουν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν σε εμφανές σημείο τον μοναδικό κωδικό του κουπονιού του δικαιούχου, το μοναδικό κωδικό παραγγελίας, καθώς και διακριτή αναφορά στο ποσό της επιχορήγησης που αφορά τη δράση και θα καταβληθεί από την ΕΔΕΤ ΑΕ.

Όλα τα παραστατικά που θα εκδώσουν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα περιλαμβάνουν επιπλέον υποχρεωτικά τη διεύθυνση της διαδικτυακής σύνδεσης (αν αφορά σταθερή ευρυζωνική σύνδεση), η οποία πρέπει να συμπίπτει με τη διεύθυνση κατοικίας του δικαιούχου και τον τίτλο του τηλεπικοινωνιακού πακέτου σύνδεσης.

Παραστατικό που δεν αναγράφει όλα τα παραπάνω στοιχεία ή τα στοιχεία που αναγράφει δεν είναι σωστά δεν θα είναι επιλέξιμο από τη δράση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταχωρίσει στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης τα βασικά στοιχεία των παραστατικών που εκδίδει για κάθε παραγγελία.

Επιπλέον, οφείλει μετά το πέρας της επιδοτούμενης περιόδου για κάθε παραγγελία, να καταχωρίσει σε ειδική φόρμα στο Πληροφοριακό Σύστημα συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν την εκκαθάριση της παραγγελίας, όπως ενδεικτικά τα ακόλουθα :

·         αριθμός κουπονιού και αριθμός παραγγελίας

 

·         ημερομηνία έναρξης επιδότησης

 

·         ημερομηνία λήξης επιδότησης

 

·         μηνιαίο ποσό επιδότησης (με βάση την προσφορά που επέλεξε ο φοιτητής)

 

·         συνολικό ποσό που αιτείται να λάβει για το συγκεκριμένο δικαιούχο

 

Η συμπλήρωση της φόρμας εκκαθάρισης παραγγελίας σηματοδοτεί τη λήξη της παροχής της επιδοτούμενης υπηρεσίας για το συγκεκριμένο δικαιούχο και θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον έχει εκδοθεί και αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης το σύνολο των τηλεπικοινωνιακών τιμολογίων που αφορούν την παραγγελία.

Οι παραγγελίες για τις οποίες έχει υποβληθεί η φόρμα εκκαθάρισης μπορούν να συμπεριληφθούν σε κάποιο αίτημα πληρωμής του τηλεπικοινωνιακού παρόχου. Κάθε αίτημα πληρωμής προς την ΕΔΕΤ ΑΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

· πρωτότυπο (και αντίγραφο αυτού) δελτίο παραγγελίας για κάθε παραγγελία που περιλαμβάνεται στο αίτημα και ενυπόγραφη δήλωση του δικαιούχου για την συμφωνία του με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει

 

· αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου των δικαιούχων που περιλαμβάνονται στο αίτημα

 

· φωτοτυπία υπογεγραμμένου συμβολαίου τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας από τον δικαιούχο και πωλητή του τηλεπικοινωνιακού παρόχου ή εξουσιοδοτημένου συνεργάτη του, για κάθε παραγγελία που περιλαμβάνεται στο αίτημα

 

· συγκεντρωτική λίστα, σε ψηφιακή μορφή, με τα τιμολόγια τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για τα οποία αιτείται ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος την καταβολή της αναλογούσας επιχορήγησης

 

· τα αντίστοιχα με την προηγούμενη συγκεντρωτική λίστα τιμολόγια τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (σε cd/dvd)

 

· βεβαίωση μη ενεχυρίασης/εκχώρησης. Σε περίπτωση που υπάρχει να υποβάλλεται η πρωτότυπη βεβαίωση εκχώρησης.

 

· βεβαίωση μη πτώχευσης ή μη υποβολής πτώχευσης

 

· βεβαίωση (και αντίγραφο αυτής) της εμπορικής τράπεζας του κάθε τηλεπικοινωνιακού παρόχου με τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού και την ακριβή επωνυμία του δικαιούχου του λογαριασμού

 

· πρωτότυπη φορολογική και πρωτότυπη ασφαλιστική ενημερότητα (και αντίγραφα αυτών) ισχύος    τουλάχιστον 2 μηνών για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην κεντρικής διοίκησης

 

Αναλυτικές πληροφορίες για την πιστοποίηση υλοποίησης και την πληρωμή των τηλεπικοινωνιακών παρόχων δίνονται στο κεφάλαιο 7 του Οδηγού της Δράσης.