Προδιαγραφές προσφορών

Οι ελάχιστες προδιαγραφές που θα πρέπει να τηρούν οι παρεχόμενες προσφορές ευρυζωνικών συνδέσεων, που διατίθενται στο πλαίσιο της δράσης, είναι οι εξής:

 

1. Προσφορά κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο (Mobile Broadband) – Επιχορηγούμενο ποσό: μέχρι δέκα ευρώ (€10) ανά μήνα και μέγιστο δυνατό ποσό το εκατό τοις εκατό (100%) του μηνιαίου παγίου της κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης των δικαιούχων.

 

• Δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυο 3G ή ανώτερο στην περιοχή της κατοικίας του δικαιούχου φοιτητή.

 

• Παροχή τουλάχιστον 10GB/μήνα σε όγκο δεδομένων

 

• Δωρεάν παροχή του USB modem stick για την πρόσβαση στο Mobile Broadband (όπου απαιτείται)

 

• Δυνατότητα ενημέρωσης του συνδρομητή για τη χρήση του όγκου δεδομένων ή/και ποσοστού της κατανάλωσης του προϋπολογισμένου όγκου δεδομένων

 

• Η επιδότηση της συνδρομής αφορά σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

 

2. Πρόσφορα σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο – Επιχορηγούμενο ποσό: μέχρι δέκα ευρώ (€10) ανά μήνα και μέγιστο δυνατό ποσό το εκατό τοις εκατό (100%) του μηνιαίου παγίου της σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης των δικαιούχων.

 

• Δυνατότητα σύνδεσης της κατοικίας του δικαιούχου φοιτητή σε ευρυζωνικό δίκτυο adsl/vdsl.

 

• Παροχή απεριόριστου Internet με ταχύτητα τουλάχιστον 4Mbps.

 

· Δωρεάν παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού σύνδεσης στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο όπου απαιτείται    (πχ modem για σύνδεση σε adsl/vdsl)

 

• Η επιδότηση της συνδρομής αφορά σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

 

Επισημαίνεται ότι οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι υποχρεούνται να διαθέτουν τουλάχιστον μια προσφορά από κάθε είδος σύνδεσης που παρέχουν στο πλαίσιο της δράσης (κινητή ή σταθερή ευρυζωνική σύνδεση) με δωδεκάμηνη (12μηνη) χρονική δέσμευση του δικαιούχου.