Προθεσμίες

Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα μπορούν να εγγράφονται και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο της δράσης στο διάστημα από 30/10/2018 έως 31/12/2018.. Σε περίπτωση που ο αριθμός των εγγεγραμμένων και πιστοποιημένων τηλεπικοινωνιακών παρόχων κατά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν εξασφαλίζει τον επαρκή αριθμό τηλεπικοινωνιακών παρόχων για την εξυπηρέτηση των δικαιούχων, η ΕΔΕΤ ΑΕ έχει δικαίωμα να παρατείνει το χρονικό διάστημα εγγραφής και πιστοποίησης.

Η υποβολή προσφορών των τηλεπικοινωνιακών παρόχων θα είναι δυνατή από 30/10/2018 έως και 31/05/2019.

Ο έλεγχος των προσφορών και η έγκριση ή απόρριψη από την ΕΔΕΤ ΑΕ γίνεται εντός τριών εργασίμων ημερών από την υποβολή της προσφοράς.

Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, οι οποίοι δεν θα έχουν εξαντλήσει το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο των 10 (δέκα) προσφορών, θα δύνανται να καταχωρίζουν επιπλέον προσφορές μέχρι το προαναφερθέν μέγιστο πλήθος έως και την καταληκτική ημερομηνία εξαργύρωσης των κουπονιών. Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα είναι επιπλέον εφικτή και η άσκηση του δικαιώματος του τηλεπικοινωνιακού παρόχου για αντικατάσταση το πολύ τριών (3) από τις εγκεκριμένες προσφορές του.