Κριτήρια Συμμετοχής

Η δράση θα είναι ανοιχτή με ισότιμους όρους σε όλες τις επιχειρήσεις που δικαιούνται να εγγραφούν ως εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες τηλεπικοινωνιακών παρόχων με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακών συμβολαίων. Η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα προϋποθέτει την αποδοχή των όρων χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και των προϋποθέσεων συμμετοχής, ανάμεσα στις οποίες είναι και η δήλωση πως οι επιδοτούμενες συνδέσεις ευρυζωνικών υπηρεσιών που θα διαθέσουν, θα πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 2536 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ τ. Β’ 2933/25/08/2017). Όπως ισχύει και για την περίπτωση των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, δεν είναι επιλέξιμα στη δράση τα ηλεκτρονικά καταστήματα τύπου «e-shop» ή η οποιαδήποτε απόκτηση ευρυζωνικής σύνδεσης, χωρίς τη φυσική παρουσία του δικαιούχου στο δίκτυο καταστημάτων των εξουσιοδοτημένων συνεργατών των τηλεπικοινωνιακών παρόχων.