Κριτήρια Συμμετοχής

Η δράση θα είναι ανοιχτή με ισότιμους όρους σε όλες τις επιχειρήσεις που δικαιούνται να εγγραφούν ως εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες τηλεπικοινωνιακών παρόχων με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακών συμβολαίων. Η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα προϋποθέτει την αποδοχή των όρων χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και των προϋποθέσεων συμμετοχής, ανάμεσα στις οποίες είναι και η δήλωση πως οι επιδοτούμενες συνδέσεις ευρυζωνικών υπηρεσιών που θα διαθέσουν, θα πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ. αριθμ’ 315 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ τ. Β' 4459/30-12-2016). Όπως ισχύει και για την περίπτωση των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, δεν είναι επιλέξιμα στη δράση τα ηλεκτρονικά καταστήματα τύπου «e-shop» ή η οποιαδήποτε απόκτηση ευρυζωνικής σύνδεσης, χωρίς τη φυσική παρουσία του δικαιούχου στο δίκτυο καταστημάτων των εξουσιοδοτημένων συνεργατών των τηλεπικοινωνιακών παρόχων.