Προθεσμίες

Η εγγραφή και πιστοποίηση στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης θα είναι δυνατή από 18/04/2017 έως 12/05/2017. Σε περίπτωση που ο αριθμός των πιστοποιημένων εξουσιοδοτημένων συνεργατών έως την παραπάνω ημερομηνία δεν εξασφαλίζει επαρκή αριθμό καταστημάτων για την εξυπηρέτηση των δικαιούχων, η ΕΔΕΤ ΑΕ έχει δικαίωμα να τροποποιήσει το χρονικό διάστημα εγγραφής και πιστοποίησης.