Προθεσμίες

Η εγγραφή και πιστοποίηση στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης θα είναι δυνατή από 30/10/2018 έως 31/05/2019. Σε περίπτωση που ο αριθμός των πιστοποιημένων εξουσιοδοτημένων συνεργατών έως την παραπάνω ημερομηνία δεν εξασφαλίζει επαρκή αριθμό καταστημάτων για την εξυπηρέτηση των δικαιούχων, η ΕΔΕΤ ΑΕ έχει δικαίωμα να τροποποιήσει το χρονικό διάστημα εγγραφής και πιστοποίησης.