Αρχική Σελίδα

 

Η δράση «Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας» αφορούσε στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους δικαιούχους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας, που εγγράφονται για πρώτη φορά σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η δράση υλοποιήθηκε κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018 - 2019.

 

Φορέας Πρότασης ήταν η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) και Φορέας Υλοποίησης της Δράσης το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ). Φορέας Χρηματοδότησης της Δράσης η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

 

Βασικοί στόχοι της Δράσης ήταν η παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους φοιτητές, η μείωση του ψηφιακού χάσματος και η αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας και των ευρυζωνικών υπηρεσιών.

 

Η Δράση υλοποιήθηκε με τη μέθοδο Voucher (κουπόνι). Ένα κουπόνι αντιστοιχούσε σε κάθε δικαιούχο. Η μέγιστη συνολική αξία του κουπονιού ανήλθε στα τρία (3,00 €), έξι (6,00 €) και δέκα ευρώ (10,00 €) ανά μήνα κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018 - 2019 αντίστοιχα. Η συνολική αξία του κουπονιού κάλυπτε κατά μέγιστο το εκατό τοις εκατό (100%) του μηνιαίου παγίου της σταθερής ή κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης των δικαιούχων.